حلقه

شکلی دوار، هندسه ای بی انتها، جغرافيايی لا يتناهی، چرا حلقه؟ آيا اشاره ای است به حلقه قدرت در ارباب حلقه ها که وامدار از انگشتری سليمان گاه بر دست خير می درخشيد و گاه شر، يا اشاره ای است به فيلم هراس انگيز رينگ كه حلقه ای بود بر چاهی زندانبند مرگ گاه موجودی نيمه انسان يا شايد در سطحی والاتر و فراتر از جلوده های هاليوودی، نمادی باشد ازشكل گيری پيوندی مقدس بين دو انسان يا شايد اشاره ای به حلقه گيسوی يار و سلسله موی دوست و ... شايد هم حلقه زندگی ما كه لحظه به لحظه تنگتر گشته آدمی را خفه می سازد ... هر چه خواهی بيانديش و هر چه خواهی گوی كه به هر نقطه ای رسی باز هم در حلقه عشق گرفتاری !!!!        

/ 0 نظر / 7 بازدید