گاهی... و تنها گاهی...

گاهی برای آغاز کردن، نقطه شروعی نيست! آنگاه از خطوط قرمز پايان خواهی گذشت!

گاهی برای زيستن، وطنی نيست! آنگاه هر ناکجا آبادی را وطن خواهی ناميد!

گاهی برای نفس کشيدن، هوايی نيست! آنگاه هر اکسيژن مسمومی را فرو خواهی بلعيد!

گاهی برای راه رفتن، جاده ای نيست!آنگاه به هر بی راهه ای قدم خواهی گذارد!

گاهی برای آزاد بودن، آزادی نيست! آنگاه خود را در محصورترين زندان رفيع ترين قله ها زندانی خواهی يافت!

گاهی برای انديشيدن، باوری نيست! آنگاه به هر کژ انديشی، مومن خواهی شد!

گاهی برای حرمت يافتن، حريمی نيست! آنگاه هر حريم بی حرمتی را، مقدس خواهی خواند!

گاهی برای ايمان يافتن، يقينی نيست! آنگاه مردودترين ترديد خويش را، يقين خواهی پنداشت!

گاهی برای پرستيدن، خدايی نيست! آنگاه محبوب ترين بت بتکده قلب خويش را خواهی پرستيد!

و گاهی برای فرياد زدن، حنجره ای نيست! آنگاه سکوت پيشه خواهی کرد!

اين گاه بی گاه، روز مرگ آرزوهای بلند انسانی توست... پس زين پس سکوت پيشه ساز، که اين خود بلندترين فريادهاست... 

/ 22 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سينا

دوست من اگر صاحب منطقی وفضل ودانایی خویش را پنداری که بایدت گویم این نه راهش است والبته که نه نشانش! وبهتراست بجای نت برروی اوتایمه ویا داخل گود زورخانه زورآزمایی نمایی چه اینجا فقط دلیل وبرهانست که میبرد ونه زور وتحمیل ! مطلب دیگر اینکه دوست من ممکنست بگویی تا بدانیم که گفته که شما اقای میروش بتنهایی مردمید !!!!؟ و اندیشه ناب شما اندیشه مردمست؟!!! حتما شما آن کارتون قدیمی رادیده اید که وقتی به دو ساکن جزیره ای رسیدند ونامشان راپرسیدند اولی خودراسلطان جزیره معرفی کرد ودومی هم ازمردم جزیره وچو جمعیت جزیره را پرسیدند گفتند که دو نفر! ، شما مگر مرا میشناسی ؟ ازکجا فهمیدی که فقط تقلید را آموختم؟!! حتما بشما وحی میشود وازغیب باخبری نه؟ ببینم پس نکند باقی عقاید ویافته هایتان هم اینگونه غیبیست؟!

سينا

نه دوست من اشتباه نکن من عقیده شخصی همه را ازهر دین وآیینی که باشند رامحترم میشمارم البته تازمانیکه سعی برتحمیلش بردیگران رانداشته باشند ، این من نیستم که پیرو فاشیسم کلامی ومنطق زور چوب وچماقم! این من نیستم که تحمل انتقاد ونقد گفتار وعقایدم را ندارم! این من نیستم که بدون داشتن حداقل علم واطلاع در موردی به اظهار فضل وتبدیل وتغییر سلیقه ای مفاهیم میپردازم ! این من نیستم که با کینه توزی وغرض ورزی افراطی وبی مورد انتقام چند نفر هم روش خودم را اما بادینی دیگر را از دین آنان میگیرم ! این من نیستم که گوزن را به شقایق می ربطم !..... دوست من اشتباه نکن ، یک مشت جوان بقول شما (یک مشت!) منابع را نه کشف کرده اند ونه خود زخود پرداخته اند ونه ز چین و مکزیک یافته اند ! بلکه درهمین جا دردسترسشان بوده کمااینکه درعصرنت دردسترس همگان است وشق القمری رخ نداده ! ونیز تز ونظری هم زاندیشه خود ارائه نداده اند بلکه بواقع به تقلید نظر واندیشه همان صاحبان منابع پرداخته اند !

سينا

پس نکه برخلاف آنانکه تقلید آموختند ، بلکه دقیقا همچو آنانکه تقلید آموختند هستند فقط تقلیدشان متفاوت است!!! واینهم همچ کجای این عالم کرامت ومزیتی محسوب نمیشود که شما محسوب دارید! آقای میروش واقعا ازاین عقیده و طرز بینشتان متاسفام ، چرا همه چیز رابامادیات میسنجید؟ مگر باید سود مادی به کسی برسد تا دین وعقیده ای را بپذیرد؟! دوست من همه چیز درمادیات خلاصه نمیشود خاصه آنهم دین وعقیده!! وپندارم حرفهای دیگرتان با من نیست چه من هرگز نه گفتم ایرانیان با عشق وعلاقه اسلام پذیرفتند ونه تنهاسلسله جلیله ساسانی را حتک ننمودم بلکه بشدت هم بدان افتخار میکنم واز آدرس وچیزهای دیگری که نوشتید هم راستش بقدری زسردرگمی ناشی ز غیض وعصبانیت نوشته بودید که چیزی دستگیرم نشد !؟

سينا

ولی درمورد مسئله ازدواج اگر شما کمی به آمار جامعه شناسان البته آنهم نه فقط دولتی بلکه اغلب آزاد چه درداخل وچه درخارج کشور توجه مینمودید ومعزلات اجتماعی واخلاقی آنرا که موجب صدمات جدی به بنیان خانواده وبهداشت روحی وجسمی جامعه والبته که اقتصاد ملی میزند را متوجه میشدید آنوقت حتما میدانستید که این بحث دقیقا برخلاف نظر شما نه دینی بلکه کاملا ملی است ومتاسفانه باز بدون داشتن اطلاع درموردی راجبش نظر دادید ! شاخص طول عمردر کشور ما بیش از شصت سال است پس به عقیده شما نیمی ازجوانان ما تا سی سالگی هیچ معاشرتی با جنس مخالف ندارند؟!!! پنداری شما میروش عزیزهنوز در بیست سال قبل بسر میبرید ویا اینکه اصلا ساکن ایران نیستید نه؟! عجب!! درکشورهای پیشرفته نزدیک یک قرن !!!!!!!( چهل سال را قرن حساب میکنید؟) بخاطر تحصیل واشتغال اما درایران فقط بخاطر سرخوردگی ازانقلاب!! توگویی جوانان ما همگی بیسوادولاقید وبیکاره و لاابالی وهوسرانند !!

سينا

دراینکه بعدازانقلاب صدمات جدی بر اقتصاد ووجحه ایران وایرانی درجهان خورد و اقتصاد ملی ونیزاکثریت مردم ایران فلاکت بارشد وبیماریهای روحی وروانی بیکباره جهش وحشتناکی بخود گرفت وخلاصه اینکه سالها عقب افتادیم بماند اما دهه اخیر دهه اول انقلاب نیست گذشته ازاینکه اغلب شرایط تغییر کرده اند تازه اکثریت قریب به اتفاق جوانان کنونی اصلا انقلاب را ندیده اند ونه یادشان است تا که بخواهد در قیاس با قبل آن سرخورده شوند!! چه میگویید دوست من باز که نظریه مبتنی بر خیالات شخصی خودرا دادید! بیایید کمی منصف ومنطقی ومعقول باشیم ، مشکل بیش از هرچیزاقتصاد است ، دوست من حتما درمورد چاره هم مضاح میکنید نه!؟ پس هلند ودانمارک باید بیگانه بااین مشکل باشند ونه اینکه نگرانی عمده دولتینشان باشد. والبته نمیدانم منظورتان از سوخت موتورتان چیست ویا باکیست شاید گمگشته عزیز!؟

سينا

در انتها با پوزش فراوان از دوست گمگشته اگرجناب میروش باز کلامی داشتند ولی گمگشته عزیز صراحتان برای اشغال فضای ایستگاهشان با محملات من رخصت ندهند از پاسخ معذورم وامیدم که درآنصورت میروش عزیز سکوتم راحمل بربی ادبی من ننمایند چه این بی ادبی یعنی گزافه سرایی بی اذن صاحبخانهقباحتش بیشتر است که البته من تاکنون انجام داده وخجلم. نیز درمورد ازدواج موقت ودوسه مورد درباب مطلبی با مطلع : ایستاده بردو عمود...مایل بودم چند کلامی معروض دارم اما چو بسیاردیررسیدم و موضوع بکل عوض شده پس بماند تا زمانیکه شاید دوباره فرصتی پیش آید

سينا

همچنين بخاطر غلطهای املايی که بعلت عجله درنگارش و نبود فرصتی جهت بازخوانی و ويراش پديد آمدند پوزش ميطلبم

سايه

در هر زمان ومکانی که باشی ،آنجا که درآن دم ایستاده ای تواند نقطه شروع یا پایانت باشد ،انتخاب باتوست! . گردروطنت نبودی وطنت درقلب توست ،دلت را ناکجاآباد مخوان !. گربه مقصد جاده ای نیافتی پس خود جاده سازوراهت هموار کن ولی زمسیرت منحرف مشو . گرتنت آزادنبود خودآزاده باش و روحت زبند تعلق آزاد کن که هیچ حصاری رایارای حبص روح آزاده نیست . اگرت صاحب اندیشه ای باورت خودایجاد کن که مرمان را تقلیدشان برباد داد . حریم حرمتت حریم اندیشه وقلب توست که احدی رایارای شکستش نیست !. تا زنده ای پس بقطع یقینی هم هست لیک بایدت یابی اش ، نه آن دورها بلکه نزدیک ! نزدیکترازآنچه توانی پنداری !! چو یافتی ایمان هم خودخواهد آمد . گرت بهر فریاد حنجره ای نیست دست وقلب وچشم ومغزت جورآن خواهند داشت تا که هرگز ساکت نمانی ، لیک آری ،گاه سکوت خود بلندترین فریادست !. ممنونم از لطفتان

raha

ممنون که به من سر زدید. البته به قول دوست خوبم مسیح آرزو بر جوانان عیب نیست

نرگس

نه خسته زیباست دوستم اگر لایق بودم سر بزن در این شب سیاهمگم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت یا حق