سلام بر سرهايی که بی نيزه استوارند، سلام بر دستانی که از پيکر جدا آب می طلبند، سلام بر گلبرگی که شش ماهگی اش مانع پرپر شدن نبود، سلام بر حلقوم عطش زدگان خيمه سوخته و سلام بر سرور سبز پوشان سبز انديش حسين بن علی... می خواهم از او بگويم ... از او که مسلمانيم را وامدار اويم...

مولای من ...

اين چه زخمی است که حتی به مرحم شفابخش زمان التيام نيافته گويی به ابد چون داغی بر پيشانی انسانيت بيعت شکن گزارده شده، قلب سوخته دلان را به محرمی ديگر به حرمان می کشاند... مست کدامين باده عشق بودی که اينچنين پايکوبان به خون بر شمشير فايق آمدی...

در طول تاريخ پر تلاطم حيات بشری چه بسيارند آنانکه در ره پر خون عشق سرها و جانها فدا کرده اما ز يادها رفته اند. پس من رمز ماندگاری تو را نه فقط در شهادت مظلومانه ۷۲ تن حواری خلصت، نه فقط در معصوميت از دست رفته کوفيان و حتی نه فقط در بغض تنهايی تو که در فرياد آزاد مردی می پندارم که به خونين ترين نوا پاره پاره بر سر زنجيرها تصوير شد و انسانيت را به ابد در عطش واژه پر بهای آزادی و آزادگی باقی گزارد...  

می دانم ...

چگونه تو را مولای خويش خوانم بدان زمان که در زمانه معاويه پرور و يزيد زا نفس می کشم و...

پس ای ابرهای تيره آسمان دلم بر من بباريد...    

/ 1 نظر / 6 بازدید
اکبر پايمرد

با تشکر از شما