به تویی که هستی ات را زیسته ای، از منی که نیستی ام را نزیسته ام... به تویی ابدی، از منی فانی... به تویی ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 23 بازدید
و تويی و تاريکی جاده مبهم پيش رو... پشت سر مهی غليظ، روبرو سياهه مقصدی دور، بالاتر ابرهايی ساده و قطور، زير پا ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 20 بازدید
نسيمی سرد، شاخسار هستی ام را بالا و پايين رانده، مرثيه غم آلود فرو ريختنی زودهنگام را زير رگبرگهايم زمزمه می کند... ... ادامه مطلب
/ 90 نظر / 21 بازدید
و تويی که با تبسمی کمرنگ، بر کبريای رفيعت، مرا می نگريستی، سرانجام روزی، بی هيچ پرسشی، خود را به من بخشيدی ... ادامه مطلب
/ 105 نظر / 21 بازدید
سخنی با کالبدم... سلام جسم خسته من، سلام نزديکترين تن پوشم، سلام همراه هميشگی طلوع و غروب روزهای زندگی ام و سلام بر ... ادامه مطلب
/ 66 نظر / 17 بازدید
به رنگ سکوت... و تو ای انسان، گاه بخوان مرثيه بلند سکوت را، اين بلندترين نجوای صامت... و تو ای انسان، گاه حريم بلورين سکوت را، ... ادامه مطلب
/ 91 نظر / 15 بازدید
آذر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
4 پست