حلقه

 

در اين عصر منجمد و دردآلود كه گويی سخن عشق، تنها عنصر محذوف از جوهره انسانی است، حروف عشق به گوش آدميت خواندن و دم از عشق مسيحايی زدن مرثيه ناسروده رسالت ماست، اما چه باك كه

              فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد                     ديگران هم بكنند آنچه مسيحا می كرد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته