حلقه

 

آيا تا کنون تولد جوانه ای ضعيف را بر سرشاخه های بلند درختی تناور، در طلوع يک بهار پر شکوه، به انتظار نشسته ای؟...

آيا تا کنون هوای تازه سحرگاهان، در ريه های مچاله شده، فرو برده ای؟...

آيا تا کنون افق ديدگانت، در مقارنه با خورشيد حقيقت، از بيم کور شدن، تنگتر ساخته ای؟...

آيا تا کنون نظم سطح صيقلين برکه ای، به امواج دستانت بر هم زده ای؟...

آيا تاکنون صورتک شکسته غرور، از رخساره معصوم دخترکی فال فروش، کنار برده ای؟...

آيا تا کنون بر به گل نشستن نهنگ آرزو، به نيل زمان و غفلت، سوگواری کرده ای؟...

آيا تاکنون، بودن را زيسته ای، در لحظه ها نفس کشيده ای، از مرگ هراسيده ای؟...

آيا زنده ای؟...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥ - گمگشته