حلقه

 

به رنگ سکوت...

و تو ای انسان، گاه بخوان مرثيه بلند سکوت را، اين بلندترين نجوای صامت...

و تو ای انسان، گاه حريم بلورين سکوت را، به بی مقداری حروف در هم مشکن...

و تو ای انسان، گاه از کالبد حيوانی ناطق به درآ، تا به عارفی بينا بدل گردی... 

در اين گاه های بی گاه، به مردابی سياه، کشتی کلام غرقه ساز، تا وارهيده از اسارت واژه، به انتهای نگاه رسی...

پس ببين و سکوت پيشه ساز... و بيانديش به اين رساترين فرياد...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥ - گمگشته