حلقه

 

تا به کی ادعای کمال داشتن و از ميان تهی بودن!

تا به کی فرياد حقانيت سر دادن و در بطلان زيستن!

تا به کی فخر رهيافتگی فروختن و در بيراهه های گمراهی فرو رفتن!

تا به کی جنگ، تا به کجا ستيز و نبرد بر سر باورها و اعتقادات با شمشيرهای برهنه!

بهانه ما برای اين جنگ ابدی که گويی سر پايان ندارد چيست؟ آيا ذهن بشر، به همين زودی زود خاطرات سياه قرون جنگ اديان را از ياد برد...

کشتگاه دين که به جانفشانی ۱۲۴۰۰۰ باغبان، می رفت زر عشق به خالق و بازگشت انسانيت به اصالت خويش را به بار بنشيند، قرنهاست آفت زده نگاههای متعصبی که بی رحمانه سعی در تمايز بخشی خويش از سايرين دارند، تنها معرفت سوخته ای را حاصل می دهد که يکی را مسلمان ناميده، آن ديگری را مسيحی، آن يک را يهودی و آن ديگر را زرتشتی... حال آنکه همه يکی بوديم و يکی همه...

اما امروز روز رستخيز است، روزی که بشر متفکر دريافته تمامی اديان به پلکان مسيری الهی مانند که هر يک اکمل ديگری بوده به اقتضای زمان و مکان پيچ و تابی يافته تا آدمی را آسوده تر به ملکوت خداوند رهنمون باشند.....  

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤ - گمگشته