حلقه

 

و خداوند انسان را آفريد نه برای پرستشش که فرشتگان هزاران بار او را بپرستند، نه برای رانده شدن که شيطان را پيش تر رانده بود، شايد برای آموختن رسم زندگی، تولد يافتن، اميد را مزمزه کردن، به اندوه گريستن، طعم گس حيات را چشيدن و عشق ورزيدن به اصالت انسانی ...

و من زنده ام ... لا اقل هيچ نيستم ...  

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - گمگشته