حلقه

 

در اين عصر منجمد و دردآلود كه گويی سخن عشق، تنها عنصر محذوف از جوهره انسانی است، حروف عشق به گوش آدميت خواندن و دم از عشق مسيحايی زدن مرثيه ناسروده رسالت ماست، اما چه باك كه

              فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد                     ديگران هم بكنند آنچه مسيحا می كرد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته

 

چرا سرودن غم همواره سهل تر از سر دادن آواز زندگی است، چرا بجای اميد گفتم زندگي؟!!! پس چرا در مرگ بزيم؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته

 

ابرهايی تكه پاره، معلقی آبی، زردی گرم بر تاركش، سبز خوشه های طلايي، دستانی پينه بسته تلاش، اينها همه آسمان و زمين پيش روي من است، پی چه جای نا اميدی است در اين بارش بی انتهای اميد...  

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته

حلقه

شکلی دوار، هندسه ای بی انتها، جغرافيايی لا يتناهی، چرا حلقه؟ آيا اشاره ای است به حلقه قدرت در ارباب حلقه ها که وامدار از انگشتری سليمان گاه بر دست خير می درخشيد و گاه شر، يا اشاره ای است به فيلم هراس انگيز رينگ كه حلقه ای بود بر چاهی زندانبند مرگ گاه موجودی نيمه انسان يا شايد در سطحی والاتر و فراتر از جلوده های هاليوودی، نمادی باشد ازشكل گيری پيوندی مقدس بين دو انسان يا شايد اشاره ای به حلقه گيسوی يار و سلسله موی دوست و ... شايد هم حلقه زندگی ما كه لحظه به لحظه تنگتر گشته آدمی را خفه می سازد ... هر چه خواهی بيانديش و هر چه خواهی گوی كه به هر نقطه ای رسی باز هم در حلقه عشق گرفتاری !!!!        

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته